CleanSmoke Siegel

Millaiset tuotteet saavat CleanSmoke-tunnuksen?

CleanSmoke-savukondensaateilla elintarvike voidaan savustaa entistä kestävämmin, ympäristöystävällisemmin ja resurssitehokkaammin ilman haitallisia aineita kuten tuhkaa, tervaa ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). Taatakseen, että kuluttajat voivat hyötyä kestävää kehitystä edistävistä ja terveydelle haitattomista CleanSmoke-savustetuista tuotteista tulevaisuudessakin, CleanSmoke-koalitio on kehittänyt näille elintarvikkeille erityisen CleanSmoke-tunnuksen.

CleanSmoke

Mitä CleanSmoke on?

CleanSmoke on kaikilta osin kestävä kehitystä edistävä vaihtoehto tavanomaiseen savustukseen verrattuna. Savu puhdistetaan ennen kuin se joutuu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin ja siten savusta puuttuvat haitalliset aineet kuten tuhka, terva ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH). Tässä innovatiivisessa savustusprosessissa kaikki parametrit kuten aika, lämpötila, kosteus ja ilman kiertonopeus täyttävät tavanomaisen savustusprosessin edellytykset. Tällä tavoin CleanSmoke auttaa säilyttämään ruoan tärkeät ominaisuudet kuten maun, värin ja säilyvyyden.

Miten CleanSmoke syntyy?

CleanSmoke-savukondensaatteja varten metsistä ei tarvitse hakata ainoatakaan puuta: sahoilta peräisin oleva käsittelemätön sahajauho kytee valvotuissa olosuhteissa. Kytemisprosessissa syntynyt savu lauhdutetaan juomavedellä ja suodatetaan sen jälkeen monivaiheisessa prosessissa, jossa savu on puhdistettu tuhkasta, tervasta ja syöpää aiheuttavista polysyklisistä aromaattisista hiilivetyistä (PAH). Jäljelle jää puhdas, juomaveteen "siepattu" savukondensaatti. Elintarvikkeen savustusta varten nestemäinen savukondensaatti palautetaan takaisin vakaaseen savumaiseen olomuotoon niin kutsutussa savugeneraattorissa paineilman avulla.

Etuja kuluttajalle

Terveys

CleanSmoke-teknologian merkittävä etu on, ettei mikään tavanomaisessa savussa oleva haitta-aine saastuta elintarviketta, sillä haitalliset aineet kuten tuhka, noki, terva ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) suodatetaan pois monivaiheisen puhdistuksen aikana, jolloin syntyy ns. primaarinen savukondensaatti. Tämä on se syy miksi Euroopan Unioni nimenomaan tukee primaaristen savukondensaattien käyttöä (EU-asetus 2065/2003).

Maku

CleanSmoke:a hyödyntävät savustajat pystyvät luomaan paljon hienostuneempia makuvivahteita savustettuihin elintarvikkeisiin. Lisäksi erilaisten puulajien yhdistelmästä syntyy paljon uusia hienoja makuvivahteita verrattuna esim. tavalliseen pyökkiin.

Laatu – Samanlainen säilyvyys

Maun lisäksi savustus merkitsee myös elintarvikkeen säilyvyyden parantamista. CleanSmoke:lla savustetuilla elintarvikkeilla on yhtä pitkä säilyvyysaika kuin tavanomaisilla savustustavoilla saaduilla.

Kestävä kehitys ympäristön kannalta

Päästöjen vähennys

CleanSmoke:lla savustetut elintarvikkeet tekevät positiivisen vaikutuksen elinkaariarviollaan (LCA). CleanSmoke:lla savustaminen tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän CO₂ -päästöjä verrattuna tavanomaiseen savustukseen. Ja koska CleanSmoke:n käyttöön ei liity avotulta tai kytevää palamista, siitä ei vapaudu lainkaan päästöjä kuten typpioksideja (NOx) ja hiilimonoksidia (CO). Lisäksi, jos Saksassa pelkästään liha savustettaisiin CleanSmoke:lla – virtaisi siellä noin 40 tonnia vähemmän puhdistuskemikaaleja jäteveteen sekä enemmän kuin 550 miljoonaa kWh energiaa säästettäisiin vuosittain.

Luonnonvarojen suojelu

Verrattuna tavanomaisiin savustusmenetelmiin primaaristen savukondensaattien valmistamiseen ei tarvita pelkästään vähemmän puuta, vaan mikä vielä tärkeämpää, ainoatakaan puuta ei tarvitse hakata, sillä savustukseen käytetään vain puunjalostusteollisuuden sahanpurua. Savustusteknologian potentiaali luonnonvarojen suojelussa voidaan osoittaa vielä selvemmin muutamilla vedenkulutusluvuilla: CleanSmoke:lla noin 830,000 m3 vettä voidaan säästää yksistään Saksassa – yhtä paljon kuin koko saksalaisen Kielin kaupungin väestö juo yhdessä vuodessa.

CleanSmoke-koalitio

CleanSmoke-koalitio edustaa ja ajaa innovatiivisten savustusmenetelmien asiaa

CleanSmoke on tavanomaista savustusta runsaasti edellä. Tämä innovatiivinen savustusprosessi ei mahdollista paitsi turvallisia ja terveysystävällisiä tuotteita, se lisäksi vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa työskentelyolosuhteita savustamoissa. Tämä prosessi merkitsee elintarvikkeen savustamista kestävää kehitystä edistäen pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), etenkin koska savustettu lopputuote on verrattavissa perinteisiin savustettuihin erikoisuuksiin – laadusta tinkimättä. Kestävä ja taloudellinen. CleanSmoke-tuottajat, elintarvikkeiden tuottajat ja jakelijat, nykyaikaisten savustuslaitteiden valmistajat, tutkimuslaitokset, alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt tähtäävät siihen, että savustuksellakin voitaisiin edistetää kestävää kehitystä. Samalla savustettu ruoka, joka on erittäin suosittu kuluttajien keskuudessa, voidaan vihdoinkin sovittaa kestävään kehitykseen ja terveellisen ravinnon tämänhetkisiin vaatimuksiin. Järjestöjen jäsenet haluavat toimia elintarviketeollisuuden kumppaneina ympäri Eurooppaa ja haluavat viitoittaa ja tasoittaa CleanSmoke:n tietä EU-tasolla. CleanSmoke on aitoa luomusavua. CleanSmoke-koalitio (CSC) hakee ennen kaikkea CleanSmoke:n yksiselitteistä tunnustamista savuna kaikkialla Euroopassa, jotta tätä prosessia voidaan käyttää rajoituksitta, myös luomuelintarvikkeissa. Euroopan komissio on vahvistanut jo aikoja sitten, että savussa, joka muodostetaan primaarisista savukondensaateista, ei ole kyse pelkästä savun aromista, vaan aidosta savusta – sama maku, kuitenkin ilman haitta- ja saasteaineita. Kun kerran CleanSmoke lupaa lisäarvoa erityisesti luomuruoan toimittajille, CSC mielestä on myös hyvin johdonmukaista sisällyttää kestävän savustuksen periaate EU:n Eko -asetukseen. Jokaisella innovaatiolla on oma tähtihetkensä. CleanSmoke:lla tämä hetki on nyt.